Etusivu » Taloyhtiön pelastussuunnitelma

Taloyhtiön pelastussuunnitelma on turvallisuuden kulmakivi

Jaa sivu:

Tämä sivusto on tehty alun perin yrityksen pelastussuunnitelmaa ajatellen. Laajensimme sen kattamaan myös taloyhtiöt, koska suunnitelmat ovat hyvin lähellä toisiaan. Molempien tekemisessä ja ylläpidossa oli havaittavissa valitettavasti myös samoja puutteita. Moni meistä työskentelee päivisin työpaikassa, jolla on oma pelastussuunnitelma. Vapaa-aikana samat ihmiset asuvat rivi- ja kerrostaloissa, joissa on myös oltava pelastussuunnitelma – vain hieman erilainen. Niiden tarkoitus on turvata omaisuutta ja ihmishenkiä. Kannattaa tutustu siis niihin molempiin!

Pelastussuunnitelma on laadittava vähintään kolmen asunnon kiinteistöihin, vastuu on taloyhtiön hallituksella ja siihen voidaan kirjata myös tulitöiden pelisäännöt

Pelastussuunnitelma on turvallisuuden kulmakivi taloyhtiössä. Se sisältää mahdolliset turvallisuusriskit, niiden ennaltaehkäisyn, varautumisen onnettomuuksiin ja sen, miten vaaratilanteissa toimitaan. Suunnitelmassa on otettava huomioon rakennuksen erityispiirteet, sillä kaikki asuintalot ovat omanlaisiaan.

Onko teidän taloyhtiönne pelastussuunnitelma asianmukaisessa kunnossa ja päivitetty? Koska se on tehty?

Jos taloyhtiössä on useita, hyvin erilaisia asuinkiinteistöjä, on harkittava, tarvitaanko kuhunkin oma pelastussuunnitelma. Suunnitelma on hyvä päivittää kerran vuodessa – ja aina, kun taloyhtiössä tehdään muutoksia.

Pelastussuunnitelmassa on otettava huomioon esimerkiksi kulkuväylien hiekoitus, lumenpudotus talvisin, liikennejärjestelyt, leikkipaikat muut riskitekijät. Siihen on hyvä kirjata myös remonttien yhteydessä tarvittavien tulitöiden pelisäännöt eli esimerkiksi se, kuka myöntää tulityöluvat ja kuka valvoo tulitöitä.

Riskit on myös arvioitava ja vaarat tunnistettava – eikä riitä, että sen tekee kerran vaan arviot on myös päivitettävä. Turvallisuuskävely on yksinkertainen tapa todeta, että esimerkiksi yleiset asiat kuten toimintaohjeet hätätilanteissa ovat esillä ja lukitukset toimivat. Kävelyllä voi tarkistaa myös ulkoalueiden turvallisuuden ja hätätilanteisiin varautumisen.

Esimerkiksi ilkivaltaa ja varkauksia voi ehkäistä ennalta pitämällä huolen siitä, ettei avaimia päädy ulkopuolisille. Tämän voi välttää pitämällä kirjaa avainten luovutuksesta, käyttämällä avaimia, joita ei voi teettää itse – tai tiukan paikan tullen vaihtamalla lukot.

Jäikö tieto konsultin ”korvien väliin”?

Pelastussuunnitelma on laadittava vähintään kolmen huoneiston asuinkiinteistöihin. Suunnitelmaan tekemisestä ja sen päivittämisestä vastaa taloyhtiön hallitus, ei isännöitsijä, vaikka isännöitsijä voi tehdä sen.

Jotkut taloyhtiöt ostavat pelastussuunnitelman ulkopuoliselta konsulttityönä, jolloin se voi maksaa hyvin tehtynä helposti 500–1000 euroa. Tällöin on vaarana, että tieto riskeistä, ennalta ehkäisystä ja vaaratilanteissa toimimisesta jää konsultin ”korvien väliin”, eikä tietoa suunnitelmasta edes pahimmillaan muisteta levittää asukkaille. On myös muistettava, että vaihtoehtoisesti liian halvalla tehty ulkopuolinen työ ei voi olla kovin perusteellinen ja räätälöity teidän tarpeisiin.

Paras lopputulos saavutetaan monesti taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden omalla työllä tehdyllä suunnitelmalla ja siihen liittyvillä hyvillä ohjeilla. Ensimmäisellä kerralla se teettää hieman työtä, mutta palkitsee varmasti pitkässä juoksussa. Kaikki pohdinta ja selvitystyö jää omaksi pääomaksi ja materiaalin hyödyntäminen ei unohdu, kun motivaatio siihen on kohdallaan.

Pelastussuunnitelma on oltava nähtävillä taloyhtiön ilmoitustaululla. Lisäksi pelastussuunnitelma pitäisi myös toimittaa jokaiseen asuntoon, ja asukkaiden tulisi perehtyä siihen. Sähköinen pelastussuunnitelma on lisäksi helppo löytää aina ajantasaisena verkosta.

Pelastussuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen voi onnettomuustilanteissa kestää pitkäänkin, joten taloyhtiössä on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi, toteaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ohjeissaan.

Taloyhtiöiden turvallisuus välttävä

Taloyhtiöiden turvallisuus on asiantuntijoiden mukaan parantunut Suomessa, mutta turvallisuustyön laatua pidetään tutkimusten mukaan edelleen välttävänä.

Eniten puutteita on useimmiten riskien arvioinnissa. Ja vaikka se olisi joskus tehty, niin tilastojen mukaan reilusti alle puolella kiinteistöistä sitä on pidetty asianmukaisesti ajan tasalla. Myös palovaroittimien huolto on laiminlyöty aivan liian monessa talossa. Asukkaiden turvallisuus on monesti kiinni melko pienistä laiminlyödyistä toimista.

Suomalaisissa kodeissa syttyy vuosittain noin 3000 tulipaloa, joista 58 johti kuolemaan vuonna 2018. Noin puolessa tulipaloista havaittiin, ettei asunnossa joko ollut palovaroitinta tai se ei toiminut. Useimmiten palon aiheutti ruuanlaitto, seuraavaksi avotuli (kynttilä) ja kolmanneksi yleisimpiä olivat saunapalot.

Pelastussuunnitelma ja turvallisuushenkilöstö tiivistetysti

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma pelastuslain 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä pelastuslain 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:

 1. ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
 2. toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
 3. poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
 4. turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan
 5. tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen
 6. ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten
 7. miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon

Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2§)

Taloyhtiön turvallisuushenkilöstö

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä

 • vastaavat, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat vähintään määräysten mukaiset
 • toimivat yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa.

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö

 • yli neljä asuinhuoneistoa käsittävässä taloyhtiössä tulee olla asukkaista valittu turvallisuuspäällikkö
 • laatii pelastussuunnitelman yhdessä talon muiden vastuuhenkilöiden kanssa
 • neuvoo ja opastaa asukkaita ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja toimimaan oikein tulipalon sattuessa.

Asukkaat

 • huolehtivat kotiensa palovaroittimien toimintakunnosta
 • ehkäisevät parhaalla mahdollisella tavalla tulipalon syttymisen

Taloyhtiö huolehtii myös, että talon turvallisuushenkilöstö on nimetty ja koulutettu tehtäväänsä sekä asukkaat perehdytetty pelastussuunnitelmaan.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittelee, että taloyhtiössä nimetään turvallisuustiimi, joka toimii taloyhtiön hallituksen tukena turvallisuuden kehittämisessä.

Turvallisuushenkilöstö ja sen koulutus

 • taloyhtiön kokouksissa valitaan halukkaita henkilöitä toimimaan talonsuojeluhenkilöstössä.
 • turvallisuuspäällikkö vastaa osaltaan talon turvallisuudesta valvoen pelastussuunnitelman toteutumista.
 • väestönsuojalle nimetään hoitaja, joka vastaa väestönsuojan kunnosta ja käyttöönotosta niin käskettäessä.
 • muita henkilöitä voivat olla esim. ensiaputaitoiset henkilöt, jotka haluavat olla mukana rakentamassa talon turvallisuutta.
 • talon turvallisuushenkilöstölle on olemassa lyhyitä n. kahden arki-illan kursseja, joilla perehdytään omatoimiseen varautumiseen asuintalossa.

Taloyhtiön on muistettava tulityöt korjausten yhteydessä

Myös remonttien yhteydessä tehtävistä tulitöistä aiheutuu tulipaloja, vaikka paloturvallisuus onkin kohentunut tulityökoulutuksen ansiosta.

Tulityöluvan voi myöntää tai tulityötä voi tehdä vain sellainen, joka on suorittanut tulityökortin. Vakuutusehtojen mukaan luvan myöntäjä on vakuutuksen ottaja eli taloyhtiön hallitus. Se voi olla myös tulityökortin suorittanut isännöitsijä tai ulkopuolinen taho.

Selvintä on, että tulityön pelinsäännöt kirjataan selkeästi yhtenä tärkeänä kohtana pelastussuunnitelmaan.

Taloyhtiöllä pitää olla pelastussuunnitelma ja siinä osana, kuinka tässä taloyhtiössä tulityöt hoidetaan ja määriteltynä, kuka antaa tulityöluvat.
Onko teillä suunnitteilla korjauksia, joihin voi liittyä tulitöitä? Kannattaa tutustua asiaan jo hyvissä ajoin ja koko remontti menee helpommin ja turvallisemmin.

Lue lisää tulitöistä ja miten ne hoidetaan hyvin taloyhtiössä:

Lue lisää taloyhtiön tulitöistä täältä.

Vain tunnistamalla vaaroja voit välttää niitä

Katso Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön video aiheesta alta.

Isännöitsijöille ja asunto-osakeyhtiöiden hallituksille oma Pro Taloyhtiö -palvelu

Pro Taloyhtiö on isännöintitoimistoille ja pienille taloyhtiöille kehitetty pilvipalvelu, jonka avulla on helppo tehdä asunto-osakeyhtiön pelastussuunnitelma ja sen liitemateriaalit sekä hallinnoida yhtiön muuta dokumentaatiota. Henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja niihin määritellyillä oikeuksilla hallituksen jäsenet, yhtiön osakkaat ja talon asukkaat näkevät heille tärkeät asiakirjat ja tiedot reaaliaikaisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Perinteinen taloyhtiön pelastussuunnitelma voi olla monesti useita vuosia vanha ja huonosti tehty. Se roikkuu tyypillisesti tulostettuna ilmoitustaulun nurkassa paperinarulla ja sen sisältö on liian usein päivittämättä. Pelastussuunnitelman teko on  hallituksen vastuulla, mutta sen tekeminen koetaan vaikeaksi ja siitä syystä sen ylläpitäminen tahtoo unohtua vuosien varrella. Pro Taloyhtiön avulla suunnitelma on helppo laittaa kuntoon ja uusin versio on aina tallessa pilvessä kaikille talon asukkaille.

Palvelulla pystyy tekemään paljon muutakin hyödyllistä ja esittelemme sitä mielellämme verkon yli, jos haluatte tutustua siihen paremmin. Isännöitsijät saavat jo perusversion mukana varsin kattavan työkalupakin jokaisen yhtiön asiakirjahallintaan ja lupaamme jatkaa palvelun kehitystyötä palautteen pohjalta. Sähköinen allekirjoitus helpottaa mm. pöytäkirjojen allekirjoitusten metsästämistä ja lisää turvallisuutta vallitsevan häiriötilanteen aikana (korona).

Palvelun ominaisuudet:

Yleistä

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Koulutusrekisteri

Isännöitsijän ja hallituksen työkaluja

 • Taloyhtiön pelastussuunnitelma
 • Taloyhtiön riskienarviointi vaarojen tunnistamiseksi
 • Taloyhtiön turvallisuuskävely (tarkistuslista)
 • Suunnitelma väestönsuojan tyhjentämisestä
 • Toimintaohjeet hätätilanteessa
 • Turvallisuushenkilöstö ja yhteystiedot
 • Hallituksen jäsenen suostumus
 • Kutsu hallituksen kokoukseen
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli – Isännöitsijä ja tilinkäyttöoikeus
 • Hallituksen laatima asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvitys
 • Taloyhtiön vuosikello
 • Tiedote
 • Huoneiston tarkastuslomake
 • Suostumus luottamustoimeen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja
 • Yhtiökokouskutsu
 • Yhtiökokousvaltakirja
 • Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ilmoituslomakkeet

 • Aloite / kehitysidea
 • Ilmoitus huoneiston kunnossapito- tai muutostöistä
 • Turvallisuushavainto ja Läheltä piti -tilanteet (lyhyt)

Pro Taloyhtiön pelastussuunnitelman sähköinen lomake on selkeä ja opastava. Hallituksen jäsenet voivat tehdä samalla palvelulla omalle taloyhtiölleen hyvän suunnitelman, riskien arvioinnin sekä turvallisuuskävelyn valmiilla tarkistuslistalla.

Pro Taloyhtiöön on helppo lisätä myös taloyhtiön tietosuojaan liittyvät dokumentit hankkimalla sen lisäksi Pro Tietosuoja -palvelun.

EU:n tietosuoja-asetus GDPR koskee myös taloyhtiöitä. Pro Tietosuojalla voitte laittaa dokumentaation kuntoon ja kouluttaa koko hallituksen toimimaan asetuksen edellyttämällä tavalla (vuosittain tai tarvittaessa):

Palvelun ominaisuudet:

 • Henkilörekisterin tiedot
 • Tietosuojan perehdytys
 • Tietoturvan perehdytys
 • Tietosuojan riskien arviointi
 • Tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake

Sähköinen taloyhtiön pelastussuunnitelma:

www.pelastussuunnitelma.info/taloyhtion-pelastussuunnitelma

Scroll to Top